KSIĘGOWOŚĆ

Naszą zasadą jest kompleksowa opieka nad Państwa firmą – doradztwo oraz wsparcie,
poprzez szukanie rozwiązań skrojonych na miarę Państwa indywidualnych potrzeb.

Oferujemy również stały nadzór nad działami księgowości prowadzonymi w siedzibach Klientów.

Nie ma znaczenia dla nas gdzie Państwo prowadzą swój biznes, możemy obsługiwać Państwa firmę zdalnie,
lub gdy zaistnieje taka potrzeba wydelegować pracownika po to by był na miejscu.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,
 • opracowywanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie dowolnych raportów i zestawień okresowych bądź też jednorazowych na indywidualne życzenie Klienta,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • doradztwo w kwestiach rachunkowych,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B),
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • ustalanie składek do ZUS oraz sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników,
 • reprezentowanie przed US i ZUS,
 • ewidencja urlopów,
 • sporządzanie dokumentów do ZUS w ramach ubiegania się o zasiłek chorobowy i macierzyński oraz renty i emerytury,
 • sporządzanie dokumentów oraz rozliczeń w ramach PFRON,
 • obsługa spraw kadrowych,
 • sporządzanie i prowadzenie akt osobowych,
 • kompleksowa obsługa BHP,
 • współpraca z lekarzem medycyny pracy.

OUTSOURCING KSIĘGOWO-KADROWO-PŁACOWY

Jedną z ważniejszych korzyści stosowania outsourcingu płac jest poufność. Zarówno w małych jak i dużych firmach ważne jest by zapobiegać ujawnianiu informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników. Najlepszą metodą na to jest przekazanie prowadzenia księgowości płacowej firmie zewnętrznej.

Zapewniamy Twojej Firmie:

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazywanie jej do ZUS,
 • obsługa spraw kadrowych (przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, rozwiązań stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy, powadzenie akt personalnych i ewidencji urlopowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich),
 • wyliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich),
 • obsługa przelewów bankowych poprzez udostępnienie osobnego rachunku bankowego lub poprzez dostęp do konta bankowego Klienta (na życzenie Klienta),
 • przygotowywanie miesięcznych informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia oraz o odprowadzanych składkach ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych.

DORADCA PODATKOWY

Jesteśmy przy Państwa firmie cały czas – wspieramy ją swoją wiedzą i doświadczeniem, dlatego też oferujemy Państwu profesjonalne
i kompleksowe doradztwo podatkowe.

Zakres usług:

Bieżąca obsługa, w tym:

 • konsultacje w sprawach zagadnień podatkowych występujących działalności Klienta,
 • reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi oraz inne formy doradztwa ustalone indywidualnie z Klientem,
 • sporządzanie pisemnych opinii i analiz podatkowych, wystąpień o udzielenie pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wszelkich aspektów dotyczących bieżącej działalności Klienta,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi,
 • optymalizacja i planowanie podatkowe,
 • sporządzanie opinii podatkowych oraz memorandów,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • audyty podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.